2942 1922 / 2916 1921 / 2916 1920
[email protected]
 
 
 
 
    

§18 ansøgning

Randers Kommune stiller hvert år et beløb til rådighed, som foreninger, klubber, netværk eller andre grupper kan søge til frivilligt socialt arbejde. Der er tale om midler, som Randers Kommune ifølge §18 i Lov om social service skal stille til rådighed for foreninger, som udfører frivilligt socialt arbejde. Tilskud fra § 18-midlerne bevilges af Randers Kommunes socialudvalg. 

§ 18 ansøgningsrunden 2022 er slut.
Næste frist er d. 1. februar 2023

Se uddelinger for 2022 HER

Frist for ansøgninger 2023:

 • Tirsdag d. 1. februar - fremover vil fristen altid falde på denne dato. 
 • Der er én frist for ansøgninger, og man kan ikke søge senere på året

Ansøgningsskema:

 • Du skal bruge NemID for at udfylde skemaet
 • Er du fritaget fra NemID - skriv til [email protected] 

Ansøgninger 2022 forventes behandlet:

 • Slutningen af marts 2022

Udbetalinger:

 • Se uddelinger for 2022 HER
 • Udbetalinger for 2022 forventes i løbet af april

Beløb til udbetaling i 2022

 • 2.358.371 kr.

Download information om ansøgningprocessen 2022 HER

 

Ansøgningskema 

Ansøgningskemaet skal udfyldes elektronisk 

Adgangen til udfyldelse af ansøgningsskemaet er via NemLog-In. Her kan foreningens NemID anvendes. Alle foreninger med en Nem-konto har et NemLog-In. Alternativt kan et personligt NemID anvendes til at få adgang til ansøgningsskemaet.

Er du fritaget fra NemID, kan du kontakte Frivilligværket og så får du et alternativt ansøgningsskema. 

Udover generelle oplysninger om foreningen såsom navn, CVR-nummer, antal frivillige m.m., udfyldes blandt andet foreningens målgruppe samt formål i ansøgningsskemaet.

Ansøgninger om § 18-midlerne behandles af forvaltningen i Social og Arbejdsmarked i Randers Kommune. For yderligere spørgsmål kan Kathrine Hummelmose kontaktes på tlf. 8915 7202. Forvaltningen forbeholder sig retten til at kontakte ansøgerne efter ansøgningsfristen med henblik på besvarelse af afklarende spørgsmål, som relaterer sig til ansøgningen.

Regnskabserklæring
Desuden skal foreningen fremsende regnskabserklæring, hvis foreningen i 2021 modtog under 10.000 kr. fra § 18. - Download den HER 

Fik foreningen i 2021 mere end 10.000,- kr. og op til 100.000,- kr. medsendes et internt eller eksternt revideret regnskab for 2021.

Fik foreningen mere end 100.000,- kr. medsendes et eksternt revideret regnskab for 2021

Hvis regnskabet for 2021 endnu ikke er godkendt af en generalforsamling eller revisor, kan det fremsendes til Kathrine Hummelmose senere på foråret eller efter næstkommende generalforsamling.

Regnskabserklæring eller regnskab kan uploades i ansøgningsskemaet eller fremsendes særskilt til Kathrine Hummelmose på følgende mail: [email protected]


Hvem kan søge om §18 midler?

Foreninger, organisationer, projekter, selvejende institutioner, borgerinitiativer mv. kan søge om tilskud fra § 18-midlerne. Der vil i forbindelse med vurderingen af ansøgningerne blive lagt vægt på, hvorvidt målgruppen kan vurderes som socialt udsat og dernæst, om aktiviteten der søges midler til, efterkommer måltemaerne i aftalerne på socialområdet:

 • at borgerne opnår større personlig mestring
 • at borgere i højere grad skal i uddannelse, beskæftigelse eller være en del af det rummeligearbejdsmarked
 • at borgerne opnår større mestring af sundhedsforhold
 • at borgerne opnår større mestring af deres sociale liv

Der vil blive foretaget en ligelig vægtning mellem aktivitet og målgruppe, således at ansøgningerne skal overholde begge kriterier for i større eller mindre grad at kunne blive tildelt støtte. I vurderingen af størrelsen af beløb, som tildeles, vil der ligeledes indgå en afvejning af, hvor mange borgere, der får gavn af indsatsen. Det vil ligeledes indgå som et vigtigt parameter, at indsatsen kommer borgere i Randers Kommune til gavn.

Målgruppen

For at opnå støtte fra § 18-midlerne er det vigtigt, at målgruppen for de aktiviteter der søges til, er socialt udsatte borgere. Det betyder, at der skal være tale om borgere, der grundet manglende menneskelige eller økonomiske ressourcer har svært ved at opretholde en god livskvalitet. I ansøgningsskemaet bedes ansøgeren derfor beskrive målgruppen for de aktiviteter, der søges støtte til. Det kan f.eks. være borgere, som er:

 • Ensomme
 • Har få menneskelige ressourcer og overskud
 • Er langt fra uddannelse og arbejdsmarked
 • Ikke har en stabil økonomi
 • Har svært ved på egen hånd at deltage i f.eks. motionsaktiviteter og sociale arrangementer

Hvem kan ikke ansøge om støtte?

Aktivitetsudvalg og foreninger, der primært laver aktiviteter for folkepensionister kan ikke søge om §18 midler. Det anbefales, at pensionistforeninger kontakter Sundhed og Omsorg for at få oplyst mulighederne for et eventuelt tilskud. Kontaktpersonen er Per Adelhart Christensen, [email protected]

Kommunale institutioner kan ikke opnå støtte. Men en forening eller en gruppe af frivillige, som samarbejder med en kommunal institution kan opnå støtte til de frivilliges aktiviteter. Det forudsætter, at foreningen eller gruppen af frivillige ansøger om støtte. Desuden forudsættes, at de frivillige selv beslutter, hvad de gerne vil ansøge om, og at de alene har beslutningsret over de midler, som de eventuelt måtte få tildelt.

Aktiviteter, der kan søges støtte til:

Der kan opnås støtte til følgende:

 • Drift af aktiviteter f.eks. husleje, kontorhold, transport og annoncering.
 • Frivillige selvhjælpsgrupper
 • Flerårige udviklingsprojekter dog maksimalt 3 år.

Der kan ikke opnås støtte til renovering, køb eller opførsel af bygninger.

Udbetaling af tildelt støttebeløb

Alle ansøgere modtager umiddelbart efter behandling i socialudvalget svar på deres ansøgning. Alle ansøgere modtager et bevillingsbrev, hvori det er oplyst, hvorvidt ansøgeren modtager fuld eller delvis bevilling eller afslag på ansøgningen om § 18-midler. I brevet fremgår desuden en begrundelse af bevillingen eller afslaget på ansøgningen.

Udbetaling af støtte forventes at finde sted i løbet af april 2022 medmindre socialudvalget udsætter færdigbehandlingen. Foreningen/aktiviteten skal have et CVR-nummer fra Erhvervs-og Selskabsstyrelsen for at kunne få udbetalt det tildelte beløb. CVR-nummeret skal tilknyttes foreningens Nem-konto. Kontoen skal være en foreningskonto og ikke en privat konto. Banken er behjælpelig med at oprette en Nem-konto og tilknytte CVR-nummeret hertil.


Har du brug for hjælp?

Frivilligværkets medarbejdere svarer gerne på spørgsmål om § 18 ansøgninger og hjælper dig også gerne med at udfylde skemaet.

Kontakt Louise Brown på tlf.: 2916 1921 eller mail [email protected]

Kontakt Anne-Mette Madsen på tlf.: 2942 1922 eller [email protected]

Kontakt Birgitte Alme på tlf.: 2916 1920 eller [email protected]  

Tilmeld dig vores nyhedsbrev her:

*
* Påkrævet
Websitet anvender cookies til at huske dine indstillinger, opsamle statistik og forbedre brugeroplevelsen - Klik for at acceptere og fortsætte! - Læs mere Accepter