2942 1922 / 2916 1921 / 2916 1920
[email protected]
 
 
 
 
    

§18 ansøgning

Randers Kommune stiller hvert år et beløb til rådighed, som foreninger, klubber, netværk eller andre grupper kan søge til frivilligt socialt arbejde. Der er tale om midler, som Randers Kommune ifølge §18 i Lov om social service skal stille til rådighed for foreninger, som udfører frivilligt socialt arbejde. Tilskud fra § 18-midlerne bevilges af Randers Kommunes socialudvalg. 

NÆSTE FRIST ER TIRSDAG D. 1. FEBRUAR 2022

Frist for ansøgninger 2022:

 • Tirdag d. 1. februar - fremover vil fristen altid falde på denne dato. 

Link til ansøgningen: 

 • Skemaet for 2022 kommer snart

Ansøgninger forventes behandlet:

 • April 2022

Udbetalinger:

 • Se uddelinger for 2021 HER

Beløb til udbetaling i 2020

 • Beløb kommer

Download information om ansøgningprocessen 2022 - KOMMER SNART

 

Ansøgningskema 2022 KOMMER SNART

Ansøgningskemaet skal udfyldes elektronisk

Adgangen til udfyldelse af ansøgningsskemaet er via NemLog-In. Her kan foreningens NemID anvendes. Alle foreninger med en Nem-konto har et NemLog-In. Alternativt kan et personligt NemID anvendes til at få adgang til ansøgningsskemaet.

Udover generelle oplysninger om foreningen såsom navn, CVR-nummer, antal frivillige m.m., udfyldes blandt andet foreningens målgruppe samt formål i ansøgningsskemaet.


Regnskabserklæring
Desuden skal foreningen fremsende regnskabserklæring, hvis foreningen i 2020 modtog under 10.000 kr. fra § 18. - Download den HER

Fik foreningen i 2020 mere end 10.000,- kr. og op til 100.000,- kr. medsendes et internt eller eksternt revideret regnskab for 2020.

Fik foreningen mere end 100.000,- kr. medsendes et eksternt revideret regnskab for 2020

Hvis regnskabet for 2020 endnu ikke er godkendt af en generalforsamling eller revisor, kan det fremsendes til Kathrine Hummelmose senere på foråret eller efter næstkommende generalforsamling.

Regnskabserklæring eller regnskab kan uploades i ansøgningsskemaet eller fremsendes særskilt til Kathrine Hummelmose på følgende mail: [email protected]


Hvem kan søge om §18 midler?

Foreninger, organisationer, projekter, selvejende institutioner, borgerinitiativer mv. kan søge om tilskud fra § 18-midlerne. Der vil i forbindelse med vurderingen af ansøgningerne blive lagt vægt på, hvorvidt målgruppen kan vurderes som socialt udsat og dernæst, om aktiviteten der søges midler til, efterkommer måltemaerne i aftalerne på socialområdet, som i perioden 2019-2021 er følgende:

 • at borgerne opnår større personlig mestring
 • at borgere i højere grad skal i uddannelse, beskæftigelse eller være en del af det rummeligearbejdsmarked
 • at borgerne opnår større mestring af sundhedsforhold
 • at borgerne opnår større mestring af deres sociale liv

Der vil blive foretaget en ligelig vægtning mellem aktivitet og målgruppe, således at ansøgningerne skal overholde begge kriterier for i større eller mindre grad at kunne blive tildelt støtte. I vurderingen af størrelsen af beløb, som tildeles, vil der ligeledes indgå en afvejning af, hvor mange borgere, der får gavn af indsatsen. Det vil ligeledes indgå som et vigtigt parameter, at indsatsen kommer borgere i Randers Kommune til gavn.

Målgruppen

For at opnå støtte fra § 18-midlerne er det vigtigt, at målgruppen for de aktiviteter der søges til, er socialt udsatte borgere. Det betyder, at der skal være tale om borgere, der grundet manglende menneskelige eller økonomiske ressourcer har svært ved at opretholde en god livskvalitet. I ansøgningsskemaet bedes ansøgeren derfor beskrive målgruppen for de aktiviteter, der søges støtte til. Det kan f.eks. være borgere, som er:

 • Ensomme
 • Har få menneskelige ressourcer og overskud
 • Er langt fra uddannelse og arbejdsmarked
 • Ikke har en stabil økonomi
 • Har svært ved på egen hånd at deltage i f.eks. motionsaktiviteter og sociale arrangementer

Hvem kan ikke ansøge om støtte?

Aktivitetsudvalg og foreninger, der primært laver aktiviteter for folkepensionister kan ikke søge om §18 midler. Det anbefales, at pensionistforeninger kontakter Sundhed og Omsorg for at få oplyst mulighederne for et eventuelt tilskud. Kontaktpersonen er Per Adelhart Christensen, [email protected]

Kommunale institutioner kan ikke opnå støtte. Men en forening eller en gruppe af frivillige, som samarbejder med en kommunal institution kan opnå støtte til de frivilliges aktiviteter. Det forudsætter, at foreningen eller gruppen af frivillige ansøger om støtte. Desuden forudsættes, at de frivillige selv beslutter, hvad de gerne vil ansøge om, og at de alene har beslutningsret over de midler, som de eventuelt måtte få tildelt.

Aktiviteter, der kan søges støtte til

Der kan opnås støtte til følgende:

 • Drift af aktiviteter f.eks. husleje, kontorhold, transport og annoncering.
 • Frivillige selvhjælpsgrupper
 • Flerårige udviklingsprojekter dog maksimalt 3 år.

Der kan ikke opnås støtte til renovering, køb eller opførsel af bygninger.


Har du brug for hjælp?

Frivilligværkets medarbejdere svarer gerne på spørgsmål om § 18 ansøgninger og hjælper dig også gerne med at udfylde skemaet.

Kontakt Louise Brown på tlf.: 2916 1921 eller mail [email protected]

Kontakt Anne-Mette Madsen på tlf.: 2942 1922 eller [email protected]

Kontakt Birgitte Alme på tlf.: 2916 1920 eller [email protected]  

Tilmeld dig vores nyhedsbrev her:

*
* Påkrævet
Websitet anvender cookies til at huske dine indstillinger, opsamle statistik og forbedre brugeroplevelsen - Klik for at acceptere og fortsætte! - Læs mere Accepter