2916 1921
[email protected]
 
 
 
 
    

Vedtægter

Vedtægter for foreningen Frivilligværket Randers

Stiftet den 15. november 2010

§ 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Frivilligværket Randers. Foreningens hjemsted er Randers kommune.

§ 2. Formål Frivilligværket er en forening, som har til formål at udvikle, støtte, rådgive og synliggøre det frivillige sociale arbejde og frivilligheden generelt i Randers Kommune. Dette gøres bl.a. gennem:

  •  Foreningsservice og konsulentfunktioner i forhold til foreningsarbejde.
  •  Formidling af kontakt mellem borgere og frivillige sociale foreninger
  •  Opstart af nye projekter og foreninger
  •  Vidensbank over frivillige foreninger i lokalområdet
  •  Synlighed, netværk og samarbejde
  •  At bistå og vejlede foreninger i ansøgningsfasen i forbindelse med §18 ansøgninger til Randers Kommune.

Herudover deltager Frivilligværket i den lokale socialpolitiske debat og arbejder for at sikre de mest optimale rammer for det frivillige arbejde. Frivilligværket er uafhængigt af politiske og religiøse interesser, og er ambassadør og støtte for alle aktører indenfor det frivillige område: foreninger, borgere, offentlige og private virksomheder.

§ 3. Medlemmer og kontingent Som medlemmer kan optages foreninger og organisationer, projekter, klubber, formelle og uformelle netværk, privatpersoner og private virksomheder, som tilslutter sig Frivilligværkets formål og virke. Foreninger, organisationer, projekter, klubber, netværk, privatpersoner og private virksomheder skal opfylde mindst et af følgende kriterier:

  • Virke i Randers kommune
  • Yde en frivillig indsats
  • Den frivillige ulønnede indsats skal være et væsentligt omdrejningspunkt.

I tvivlsspørgsmål vil den endelige afgørelse om medlemskab ligge i bestyrelsen for Frivilligværket. Ved indmeldelse skal medlemmet udfylde og underskrive en indmeldelsesblanket. Herefter betales kontingent, hvis et sådant er fastsat. Kontingent for medlemskab fastsættes på den årlige generalforsamling.

§ 4. Generalforsamling Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, som består af repræsentanter valgt fra hvert medlem. Det være sig foreninger, projekter, klubber, organisationer, netværk, grupper eller virksomheder. Repræsentanter til opstilling til Frivilligværkets bestyrelse er udpeget af den enkelte forening, virksomhed el. lign. Dog kan kun én privatperson være repræsenteret i bestyrelsen.
På generalforsamling vælges en bestyrelse på 5-8 personer.
Der kan maksimalt vælges to personer fra samme forening til Frivilligværkets bestyrelse. For at sikre en bred interessemæssig repræsentation i bestyrelsen, må der maksimalt være to repræsentanter for foreninger fra hvert af de tre største områder hhv. ældre-, patient- og handicapområdet. Det tilstræbes at, bestyrelsen bliver så bredt sammensat som overhovedet muligt således, at der er repræsentanter fra flest mulige brancher repræsenteret.
Medlemmer af bestyrelsen vælges for to år ad gangen, dog således at 4 er på valg i ulige år og 4 i lige år.
Der vælges herudover to bestyrelsessuppleanter for et år ad gangen. Hvis der bliver fire eller færre bestyrelsesmedlemmer indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, med det formål at vælge en ny bestyrelse. Ordinær generalforsamling afholdes årligt inden udgangen af april måned. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 4 ugers varsel ved brev/mail indeholdende dagsorden. Bestyrelsen indkalder til og fastsætter dagsorden for generalforsamling.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
2. Godkendelse af fremmødte repræsentanter
3. Beretning fra bestyrelse og daglig leder
4. Godkendelse af revideret regnskab
5. Fremlæggelse af budget for det kommende år
6. Behandling af indkomne forslag
7. Fastsættelse af kontingent
8. Valg af repræsentanter til bestyrelsen
9. Valg af to suppleanter
10. Valg af revisor
11. Nye tiltag og ideer
12. Evt.


Indkomne forslag skal indsendes til bestyrelsen senest 10 dage før generalforsamling.
Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal, med mindre andet er bestemt i vedtægterne.
Vedtægtsændringer kræver stemmeflertal på 2/3 af de fremmødte foreningsrepræsentanter. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Kandidater til de ledige bestyrelsespladser opstilles sideordnet på generalforsamlingen, og vælges efter højeste stemmetal. Ved stemmelighed foretages omvalg.

§ 5. Ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når flertallet af bestyrelsen finder det påkrævet, eller når mindst 1/3 af foreningens medlemmer ønsker det og stiller skriftligt krav derom med dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling afholdes højst 6 uger efter begæringen er fremsat og skal varsles som ordinær generalforsamling.

§ 6. Bestyrelsen Bestyrelsen har det overordnede ansvar for Frivilligværkets virke. Bestyrelsen konstituerer sig selv. Bestyrelsen tegnes af formanden, næstformand eller daglig leder. Frivilligværkets ansatte fungerer som sekretær for bestyrelsen og deltager i bestyrelsesmøderne uden stemmeret.
Der afholdes minimum 4 møder om året.
Bestyrelsen kan vælge at nedsætte et forretningsudvalg bestående af formand, næstformand og den daglige leder af Frivilligværket til at varetage den daglige drift imellem bestyrelsesmøder. Bestyrelsen fastsætter egen forretningsorden. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 4 bestyrelsesmedlemmer er til stede på bestyrelsesmøderne, dog skal formand eller næstformand være i blandt. Ved stemmelighed tæller formandens eller den fungerende formands stemme dobbelt. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Formands- eller næstformandsposten kan ikke bestrides af kommunalt udpegede repræsentanter, men disse kan bestride øvrige bestyrelsesposter

§ 7. Daglig ledelse og udførelse af opgaver Den daglige ledelse af Frivilligværket varetages af den ansatte leder med ansvar overfor bestyrelsen. De daglige opgaver i Frivilligværket varetages af de ansatte.

§ 8. Økonomi Driften af Frivilligværket søges finansieret af Randers Kommune samt af Socialministeriets pulje til grundfinansiering af frivilligcentre.
Derudover søges der løbende om midler fra fonde og puljer – såvel private som offentlige.
Bestyrelsen er ansvarlig for at de økonomiske midler, som den har ansvar for, anvendes i overensstemmelse med gældende regler og vejledninger.
Bestyrelsen aflægger regnskab til foreningens medlemmer en gang årligt til generalforsamlingen.
Bestyrelsen hæfter ikke personligt for foreningens eventuelle gæld.
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
Regnskabet revideres en gang årligt.

§ 9. Opløsning Organisationen kan kun opløses, når 2/3 af de deltagende foreningsrepræsentanter på to på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger stemmer herfor.
Organisationens eventuelle overskud skal gå til projekter der ligger op ad organisationens formål, efter generalforsamlingens beslutning, eller tilbagebetales til bevillingsgivere hvis det er nævnt i bevillingsskrivelse.

Sidst revideret torsdag den 25. april 2019.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev her:

*
* Påkrævet
Websitet anvender cookies til at huske dine indstillinger, opsamle statistik og forbedre brugeroplevelsen - Klik for at acceptere og fortsætte! - Læs mere Accepter